قبولم کن

پایدار تا پای دار

قبولم کن

پایدار تا پای دار

درباره بلاگ
قبولم کن

لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه
توضیح بدی چرا
حالت خوب نیست ...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
 • ۲۶ بهمن ۹۵، ۱۷:۲۰ - بــــــانـــو شـــــیــــطــــــونه
  سلام
 • ۲۰ بهمن ۹۵، ۱۳:۴۴ - نسیم
  خوبی
 • ۱۹ بهمن ۹۵، ۲۳:۲۵ - نسیم
  سلام
۳۱ فروردين ۹۵ ، ۲۳:۳۱

من....

(doghalb) (doghalb) (doghalb) (doghalb) (geryeh) (geryeh) (geryeh) (geryeh)

همدم تنها
۰۹ اسفند ۹۵ ، ۰۰:۳۴

دوخط


 • دو خط مینویسم اینم تو قبرستون دلت چال بشہ ...
بہ یادہ اونایے ڪہ هر روزہ زندگے براشون چالشہ ...
 ی
 • دو خط مینویسم اینم تو قبرستون دلت چال بشہ ...
  بہ یادہ اونایے ڪہ هر روزہ زندگے براشون چالشہ ...
  یادہ اونے ڪہ وزن داروهاش بیشتر از وزن شامشہ
  همدم تنها
  ۱۴ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۳۹

  ماندگاری


  ﺯؒؔﻣﻮنہ ﺑؒؔؒؔـــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓــﺪےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍؒؔ ﺷﺪﻩؒؔؒؔ !ミ★★彡
  ﺣؒؔؒؔﺘــٍٓـِِٓٓـٍٍٓـِِِٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٓٓـٍٍٓـٍٓٓـٍٓــٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍےؒؔؒؔ ﺑؒؔﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧـــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓــےؒؔؒؔﻫﺎےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ

  ﻏؒؔؒؔﯿــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓـﺮ ﻣؒؔؒؔﺠــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓـﺎﺯ ﻫؒؔﻢ ミ★★彡

  ﺍﻋؒؔؔؒــــــًًًـًِـًًًًًًًًًًِِـًًًًًًًِِِـًًًِِِِـًًًًًًًِـًًًًًًًًًًِـًِـًًًـــٰٓـٰٰٓٓـٰٓٓـٰٰٰٰٰٓٓٓـٰٰٓٓﺘــﺒـؒؔؒؔـــــًًًـًِـًًًًًًًًًًِِـًًًًًًًِِِـًًًِِِِـًًًًًًًِـًًًًًًًًًًِـًِـًًًــﺎﺭےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍؒؔؒؔ بؒؔہ ₡₪₡
  ﻣٰؒؔؒﺎﻧــٍٍٍـٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٍــﺪﮔــٍٍٍـٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٍــﺎﺭےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍؒؔؒؔ ミ★★彡

  ﺑؒؔؒؔﻌﻀــٍـِِٓـٍٍٓٓـِِِِٓـٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٓـٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٓٓـٍٍٓـٍـٍـےؒؔؒؔ ﺩﻭﺳﺘــؒؔؒؔـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍےﻫﺎ

  ﻧـؒؔؒؔـﯿـﺴــــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓــﺖؒؔؒؔミ★★彡

  همدم تنها
  ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۳۹

  اعتقاد


 • حاجی تا صبح قرآن
به سر گرفت و
گناهش بخشیده شد
اما....
کارگر تن خسته و دل شکسته
بعد از افطار خوا
 • حاجی تا صبح قرآن
  به سر گرفت و
  گناهش بخشیده شد
  اما....
  کارگر تن خسته و دل شکسته
  بعد از افطار خوابش برد
  و گناههای امسالش به
  گناههای سال قبلش
  اضافه شد؛
  این است اعتقادات
  مردم سرزمین من!!!

  همدم تنها
  ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۰

  اولویت


 • اولِویتِ↶اولّ
 خُدامہ
چونٌ هِمیشہ باهامہ
اولَویت↶دوٍُمَم☜غُرورِمہ☞
چٌون همہِ ے وُجودَمہ
 • اولِویتِ↶اولّ
  خُدامہ
  چونٌ هِمیشہ باهامہ
  اولَویت↶دوٍُمَم☜غُرورِمہ☞
  چٌون همہِ ے وُجودَمہ

  همدم تنها
  ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۰۰:۰۱

  فلفل


  ✔ تُنــﺪﺗَﺮﯾــﻦ ﻓِﻠﻔــِﻼ ﻧَﺘــﻮﻧِﺴَــﻦ


  ✌ ﻣَﻨــﻮ✌ ﺑـِﺴــﻮﺯﻭﻧـَـﻦ!


  ﺗــــــو

  کــــہ ﺩﯾـگہ ﻓﻠﻔــﻞ ﺩُﻟﻤــﻪ ﺍﯾـَــﻢ ﻧــِﯿﺴــﯽ

  همدم تنها
  ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۰۰

  مارک

 • ⇠اونجــــایـــی کِه مَــــنْ♜مـــــــــــــــــــارکْ♖بودَم.
تــــــو♖اِتیکِـــــــــــت♜ بودی..
☜
 • ⇠اونجــــایـــی کِه مَــــنْ♜مـــــــــــــــــــارکْ♖بودَم.
  تــــــو♖اِتیکِـــــــــــت♜ بودی..
  ☜فـِـــک کـَــــردی خـــــیــلـی شـــاخـــی☞
  هــHEـــه نـَـــــه بـابـاخـــیالبـافــــی✘

  همدم تنها
  ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۶:۰۰

  تا

 • گُــفــتـم : رِفــیــقــیــم؟ گُــفــتـے : آرِه 
گُــفــتـم : یِــڪ ســـال؟ گُــفــتـے : نَهـ 
گ
 • گُــفــتـم : رِفــیــقــیــم؟ گُــفــتـے : آرِه
  گُــفــتـم : یِــڪ ســـال؟ گُــفــتـے : نَهـ
  گُــفــتـم : تـا آخَـرِ عُـمـر؟ گُــفــتـے : نَهـ
  گُــفــتـم : تـا قـیـامَـت؟ گُــفــتـے : نَهـ
  گُــفــتـم : پـَس تـا کِـی؟ گُــفــتـے : رِفـاقـَتِ مـا تــا نـَـدارِهـ
  همدم تنها
  ۳۰ دی ۹۵ ، ۱۳:۰۱

  قهرمانان پلاسکو

  همدم تنها
  ۲۴ دی ۹۵ ، ۱۶:۰۲

  به عشق خودت

  همدم تنها
  ۲۱ دی ۹۵ ، ۱۱:۲۹

  ته سیگار و مسقطی

  همدم تنها