قبولم کن

پایدار تا پای دار

قبولم کن

پایدار تا پای دار

درباره بلاگ
قبولم کن

لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه
توضیح بدی چرا
حالت خوب نیست ...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
 • ۲۴ مهر ۹۶، ۲۳:۴۴ - ramin pazoki
  لایک
 • ۳۱ شهریور ۹۶، ۱۵:۰۳ - سارى
  😏
 • ۳۱ شهریور ۹۶، ۱۵:۰۲ - سارى
  😔
 • ۳۱ شهریور ۹۶، ۱۵:۰۱ - سارى
  👍🏻
 • ۹ تیر ۹۶، ۲۱:۳۲ - 👗خانم نویسنده✒
  سلام
 • ۲۳ فروردين ۹۶، ۰۱:۰۵ - قالب بلاگ رضا
  شاید
 • ۲۳ فروردين ۹۶، ۰۱:۰۳ - آقای دال
  :/
۳۱ فروردين ۹۵ ، ۲۳:۳۱

من....

(doghalb) (doghalb) (doghalb) (doghalb) (geryeh) (geryeh) (geryeh) (geryeh)

همدم تنها
۲۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۵۸

دوباره ایران

همدم تنها
۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۲۶

تسلیتـ


 • حادثه تاسف بار دیگر ....خدایا نگاهت را از ما دریغ مدار
 • حادثه تاسف بار دیگر ....خدایا نگاهت را از ما دریغ مدار

  همدم تنها
  ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۰:۱۲

  حیثیت


 • بہ بعضے ها باید گفت 
بهــتـــ گفـتــن مـَـرد؟
والا بهتــــــ تهمـت زدن
میتونے اعاده حیثیت کنے
 • بہ بعضے ها باید گفت
  بهــتـــ گفـتــن مـَـرد؟
  والا بهتــــــ تهمـت زدن
  میتونے اعاده حیثیت کنے

  همدم تنها
  ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۰۱:۰۰

  خوشم میاد

  ←انقد خوشم میاد→

  ←از اونایی که→

  ←از من بدشون میاد→

  ←چون میدونم→


  ↓↓

  ←100درصد→

  ←من یه چیزی دارم→

  ←که اونا ندارن→
  همدم تنها
  ۲۲ فروردين ۹۶ ، ۰۱:۰۰

  آناتومی


  فازخـــــــفــــــن

  همدم تنها
  ۲۱ فروردين ۹۶ ، ۱۴:۴۵

  توهین


  فـــــــــــــــــــازخفن

  همدم تنها
  ۲۱ فروردين ۹۶ ، ۰۱:۵۸

  خندیدی

  من

  آه شدم

  ابر شدم

  باریدم

  تو ولی
  باخبر از حال بدم،

  خندیدی...
  همدم تنها
  ۲۱ فروردين ۹۶ ، ۰۰:۴۹

  دل


  آدمایِ پر اِحساس


  هَمیِشهِ ضَربهِ مِیخُورَن


  سَخْتهِ دِل سِپُردَن بهِ کَسیِ کِہ  دِل نَداره

  همدم تنها
  ۰۹ اسفند ۹۵ ، ۰۰:۳۴

  دوخط


 • دو خط مینویسم اینم تو قبرستون دلت چال بشہ ...
بہ یادہ اونایے ڪہ هر روزہ زندگے براشون چالشہ ...
 ی
 • دو خط مینویسم اینم تو قبرستون دلت چال بشہ ...
  بہ یادہ اونایے ڪہ هر روزہ زندگے براشون چالشہ ...
  یادہ اونے ڪہ وزن داروهاش بیشتر از وزن شامشہ
  همدم تنها
  ۱۴ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۳۹

  ماندگاری


  ﺯؒؔﻣﻮنہ ﺑؒؔؒؔـــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓــﺪےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍؒؔ ﺷﺪﻩؒؔؒؔ !ミ★★彡
  ﺣؒؔؒؔﺘــٍٓـِِٓٓـٍٍٓـِِِٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٓٓـٍٍٓـٍٓٓـٍٓــٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍےؒؔؒؔ ﺑؒؔﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧـــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓــےؒؔؒؔﻫﺎےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ

  ﻏؒؔؒؔﯿــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓـﺮ ﻣؒؔؒؔﺠــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓـﺎﺯ ﻫؒؔﻢ ミ★★彡

  ﺍﻋؒؔؔؒــــــًًًـًِـًًًًًًًًًًِِـًًًًًًًِِِـًًًِِِِـًًًًًًًِـًًًًًًًًًًِـًِـًًًـــٰٓـٰٰٓٓـٰٓٓـٰٰٰٰٰٓٓٓـٰٰٓٓﺘــﺒـؒؔؒؔـــــًًًـًِـًًًًًًًًًًِِـًًًًًًًِِِـًًًِِِِـًًًًًًًِـًًًًًًًًًًِـًِـًًًــﺎﺭےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍؒؔؒؔ بؒؔہ ₡₪₡
  ﻣٰؒؔؒﺎﻧــٍٍٍـٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٍــﺪﮔــٍٍٍـٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٍــﺎﺭےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍؒؔؒؔ ミ★★彡

  ﺑؒؔؒؔﻌﻀــٍـِِٓـٍٍٓٓـِِِِٓـٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٓـٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٓٓـٍٍٓـٍـٍـےؒؔؒؔ ﺩﻭﺳﺘــؒؔؒؔـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍےﻫﺎ

  ﻧـؒؔؒؔـﯿـﺴــــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓــﺖؒؔؒؔミ★★彡

  همدم تنها