قبولم کن

پایدار تا پای دار

قبولم کن

پایدار تا پای دار

درباره بلاگ
قبولم کن

لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه
توضیح بدی چرا
حالت خوب نیست ...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
 • ۲۳ فروردين ۹۶، ۰۱:۰۵ - قالب بلاگ رضا
  شاید
 • ۲۳ فروردين ۹۶، ۰۱:۰۳ - آقای دال
  :/
 • ۲۶ بهمن ۹۵، ۱۷:۲۰ - بــــــانـــو شـــــیــــطــــــونه
  سلام
 • ۲۰ بهمن ۹۵، ۱۳:۴۴ - نسیم
  خوبی
 • ۱۹ بهمن ۹۵، ۲۳:۲۵ - نسیم
  سلام
۳۱ فروردين ۹۵ ، ۲۳:۳۱

من....

(doghalb) (doghalb) (doghalb) (doghalb) (geryeh) (geryeh) (geryeh) (geryeh)

همدم تنها
۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۰:۱۲

حیثیت


 • بہ بعضے ها باید گفت 
بهــتـــ گفـتــن مـَـرد؟
والا بهتــــــ تهمـت زدن
میتونے اعاده حیثیت کنے
 • بہ بعضے ها باید گفت
  بهــتـــ گفـتــن مـَـرد؟
  والا بهتــــــ تهمـت زدن
  میتونے اعاده حیثیت کنے

  همدم تنها
  ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۰۱:۰۰

  خوشم میاد

  ←انقد خوشم میاد→

  ←از اونایی که→

  ←از من بدشون میاد→

  ←چون میدونم→


  ↓↓

  ←100درصد→

  ←من یه چیزی دارم→

  ←که اونا ندارن→
  همدم تنها
  ۲۲ فروردين ۹۶ ، ۰۱:۰۰

  آناتومی


  فازخـــــــفــــــن

  همدم تنها
  ۲۱ فروردين ۹۶ ، ۱۴:۴۵

  توهین


  فـــــــــــــــــــازخفن

  همدم تنها
  ۲۱ فروردين ۹۶ ، ۰۱:۵۸

  خندیدی

  من

  آه شدم

  ابر شدم

  باریدم

  تو ولی
  باخبر از حال بدم،

  خندیدی...
  همدم تنها
  ۲۱ فروردين ۹۶ ، ۰۰:۴۹

  دل


  آدمایِ پر اِحساس


  هَمیِشهِ ضَربهِ مِیخُورَن


  سَخْتهِ دِل سِپُردَن بهِ کَسیِ کِہ  دِل نَداره

  همدم تنها
  ۰۹ اسفند ۹۵ ، ۰۰:۳۴

  دوخط


 • دو خط مینویسم اینم تو قبرستون دلت چال بشہ ...
بہ یادہ اونایے ڪہ هر روزہ زندگے براشون چالشہ ...
 ی
 • دو خط مینویسم اینم تو قبرستون دلت چال بشہ ...
  بہ یادہ اونایے ڪہ هر روزہ زندگے براشون چالشہ ...
  یادہ اونے ڪہ وزن داروهاش بیشتر از وزن شامشہ
  همدم تنها
  ۱۴ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۳۹

  ماندگاری


  ﺯؒؔﻣﻮنہ ﺑؒؔؒؔـــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓــﺪےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍؒؔ ﺷﺪﻩؒؔؒؔ !ミ★★彡
  ﺣؒؔؒؔﺘــٍٓـِِٓٓـٍٍٓـِِِٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٓٓـٍٍٓـٍٓٓـٍٓــٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍےؒؔؒؔ ﺑؒؔﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧـــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓــےؒؔؒؔﻫﺎےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ

  ﻏؒؔؒؔﯿــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓـﺮ ﻣؒؔؒؔﺠــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓـﺎﺯ ﻫؒؔﻢ ミ★★彡

  ﺍﻋؒؔؔؒــــــًًًـًِـًًًًًًًًًًِِـًًًًًًًِِِـًًًِِِِـًًًًًًًِـًًًًًًًًًًِـًِـًًًـــٰٓـٰٰٓٓـٰٓٓـٰٰٰٰٰٓٓٓـٰٰٓٓﺘــﺒـؒؔؒؔـــــًًًـًِـًًًًًًًًًًِِـًًًًًًًِِِـًًًِِِِـًًًًًًًِـًًًًًًًًًًِـًِـًًًــﺎﺭےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍؒؔؒؔ بؒؔہ ₡₪₡
  ﻣٰؒؔؒﺎﻧــٍٍٍـٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٍــﺪﮔــٍٍٍـٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٍــﺎﺭےٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍؒؔؒؔ ミ★★彡

  ﺑؒؔؒؔﻌﻀــٍـِِٓـٍٍٓٓـِِِِٓـٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٓـٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٓـٍٍٓٓـٍٍٓـٍـٍـےؒؔؒؔ ﺩﻭﺳﺘــؒؔؒؔـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍےﻫﺎ

  ﻧـؒؔؒؔـﯿـﺴــــٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٓـٍٍٍٍٍٍٍٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓـٍٓٓـٍٍٍٓــﺖؒؔؒؔミ★★彡

  همدم تنها
  ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۳۹

  اعتقاد


 • حاجی تا صبح قرآن
به سر گرفت و
گناهش بخشیده شد
اما....
کارگر تن خسته و دل شکسته
بعد از افطار خوا
 • حاجی تا صبح قرآن
  به سر گرفت و
  گناهش بخشیده شد
  اما....
  کارگر تن خسته و دل شکسته
  بعد از افطار خوابش برد
  و گناههای امسالش به
  گناههای سال قبلش
  اضافه شد؛
  این است اعتقادات
  مردم سرزمین من!!!

  همدم تنها
  ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۰

  اولویت


 • اولِویتِ↶اولّ
 خُدامہ
چونٌ هِمیشہ باهامہ
اولَویت↶دوٍُمَم☜غُرورِمہ☞
چٌون همہِ ے وُجودَمہ
 • اولِویتِ↶اولّ
  خُدامہ
  چونٌ هِمیشہ باهامہ
  اولَویت↶دوٍُمَم☜غُرورِمہ☞
  چٌون همہِ ے وُجودَمہ

  همدم تنها